PRÍHOVOR RIADITEĽA FIRMY

Ing. Július Frkáň

Vážené dámy, vážení páni!


V dnešnom priemyselne vyspelom svete nadobúda čoraz väčší význam ochrana životného prostredia. Táto filozofia je blízka aj podnikom skupiny CHEMOSVIT a FINCHEM. Okrem toho, že každá zo spoločností modernizáciou výroby znižuje objem odpadov, emisií a znečistenia vôd, vznikla v rámci skupiny akciová spoločnosť CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, ktorá komplexne riešila zhodnocovanie, resp.zneškodňovanie odpadov a čistenie odpadových vôd. Za 11 rokov jej pôsobenia od roku 1997 sa postupne niektoré činnosti, napr. čistenie odpadových vôd, presunuli do a.s. CHEMOSVIT ENERGOCHEM a prehodnotilo sa tiež spaľovanie odpadov vo vlastnej pyrolýznej spaľovni HOVAL. Dnes sa CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s. zaoberá hlavne recykláciou plastových odpadov a následne zhodnocovaním recyklátov do technických výliskov. Naďalej však zabezpečuje pre skupinu podnikov CHEMOSVIT a FINCHEM zhodnotenie, resp. zneškodnenie všetkých odpadov, ktoré sama nezhodnocuje, prostredníctvom externých firiem.

Výraznou modernizáciou výroby v roku 2007 sa vytvorilo zázemie pre zvyšovanie množstva a kvality vyrábaných recyklátov a zvýšenie objemu výroby technických výliskov nielen na báze recyklátov, ale aj originálnych surovín. Zavedenie novej techniky a technológie si vyžaduje neustále zdokonaľovanie sa pracovníkov obsluhy zariadení, údržby i THP pracovníkov. Prijatím nových mladých pracovníkov sa vytvoril kolektív, ktorý je schopný riešiť náročné úlohy vyplývajúce zo zamerania spoločnosti.

CHEMOSVIT ENVIRONCHEM sa v posledných rokoch výrazne presadzuje svojimi výrobkami aj v zahraničí, hlavne v štátoch strednej Európy, kde spolupracuje s mnohými významnými partnermi. Naše členstvo v silnej skupine podnikov CHEMOSVIT je pre obchodných partnerov zárukou spoľahlivosti a kvality a na tejto skutočnosti chceme rozvíjať našu činnosť aj v budúcnosti.

Ing. Július Frkáň
podpredseda predstavenstva
a riaditeľ spoločnosti
 
 
© CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s., 2011 | Právne informácie