PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK www.environchem.sk:

Prevádzkovateľom internetových stránok www.environchem.sk je CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s. (dalej len „Prevádzkovatel“), ktorý vydáva tieto podmienky a vyhradzuje si právo kedykoľvek a s okamžitou úcinnosťou ich dopĺnať a meniť. Vstupom na internetové stránky www.environchem.sk užívateľ akceptuje tieto podmienky.

Majetkové práva k internetovým stránkam www.environchem.sk ako predmetu duševného vlastníctva vrátane ich obsahu, súborov, grafického dizajnu a zdrojového kódu vykonáva v zmysle Autorského zákona Prevádzkovateľ; internetové stránky www.environchem.sk obsahujú grafické a iné prvky, predstavujúce duševné vlastníctvo spoločnosti CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s., ktoré podlieha ochrane podľa osobitných predpisov (napr. ochranné známky).

Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi právo využívat stránky www.environchem.sk výhradne pre jeho osobnú potrebu. Akékolvek iné použitie stránok alebo ich častí, najmä kopírovanie, rozširovanie, publikácia alebo akékoľvek použitie na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané a užívateľ sa tým vystavuje riziku trestného stíhania alebo uplatnenia nároku na náhradu škody v občianskoprávnom konaní.

Všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach sú informatívne a nemajú záväzný charakter, Prevádzkovateľ však v rámci svojich prevádzkových možností dbá o správnosť a aktuálnosť obsahu stránok. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré prebral z iných zdrojov ani za obsah stránok tretích osôb, na ktoré stránky odkazujú.

Prístup na internetové stránky www.environchem.sk alebo ich používanie môže byť podmienený poskytnutím osobných údajov užívatelľa v zmysle zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutím akýchkoľvek údajov prostredníctvom stránok www.environchem.sk užívateľ vyjadruje súhlas s ich spracovaním a použitím pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa.

Vzhľadom na to, že všetky informácie tvoriace obsah internetových stránok www.environchem.sk sa poskytujú „ako sú“, Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú používaním alebo nemožnosťou používať internetové stránky www.environchem.sk, vrátane škody spôsobenej v dôsledku použitia obsahu stránok, ktorý sa ukáže byť nesprávnym alebo neaktuálnym. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za obsah reklamy alebo iný obsah prevádzkovaný prostredníctvom internetových stránok www.environchem.sk tretími osobami.

Podmienky používania internetových stránok www.environchem.sk sú platné a účinné dnom ich zverejnenia. Aktuálne znenie podmienok bolo zverejnené 06.03.2011.

 
 
© CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s., 2011 | Právne informácie