© CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s., 2011 | Legal information